Author: adminone

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 

      การติดต่อเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันถือว่ามีกา…

Read the full article

บริษัทในยุคปัจจุบัน 

บริษัทในยุคปัจจุบัน 

บริษัทในยุคปัจจุบัน  โครงสร้างของการทำงานในยุคปัจจุบันท…

Read the full article

การทำงานในยุคปัจจุบัน

เทคโนโลยีการทำงานในยุคปัจจุบัน 

การทำงานในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีการทำงานต่างๆเหล่านี้ในย…

Read the full article

รูปแบบในการใช้งาน

คอมพิวเตอร์และรูปแบบในการใช้งานในปัจจุบัน 

รูปแบบในการใช้งาน ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าคอมพิวเตอร์ได้…

Read the full article

ช่องทางออนไลน์ 

ความรู้ที่หาได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

ช่องทางออนไลน์  การศึกษาในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาค่อนข้าง…

Read the full article

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

การพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย บริษัทต่างๆมีความจำเป็นต้องพัฒ…

Read the full article

การเข้าถึงข่าวสาร

การเปลี่ยนรูปแบบการเข้าถึงข่าวสาร 

การเข้าถึงข่าวสาร การพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบั…

Read the full article

การติดต่อสื่อสาร

การปรับปรุงรูปแบบการติดต่อสื่อสาร 

การติดต่อสื่อสาร รูปแบบในการติดต่อสื่อสารทุกคนในยุคปัจจ…

Read the full article

ช่องทางออนไลน์ 

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 

ช่องทางออนไลน์ ช่องทางออนไลน์  การติดต่อสื่อสารในยุคปัจ…

Read the full article

การเชื่อมต่อไร้สาย

การเชื่อมต่อไร้สายโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 

การเชื่อมต่อไร้สาย อินเทอร์เน็ตคือระบบการเชื่อมต่อโครงข…

Read the full article