Month: มกราคม 2020

การช้อปปิ้งออนไลน์

การช้อปปิ้งออนไลน์นั้นดีอย่างไร

การช้อปปิ้งออนไลน์ เนื่องจากในยุคสมัยนี้มีการ ช้อปปิ้งอ…

Read the full article

ช่างภาพชื่อดัง

ช่างภาพที่ขึ้นชื่อโด่งดังมากของประเทศไทย

ช่างภาพชื่อดัง ใหญ่ อมาตย์ นิมิตภาคย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในช่…

Read the full article

คอมพิวเตอร์

กว่าจะมารวมตัวกันเป็นคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ ระบบภายในของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง ค…

Read the full article

การติดโซเชี่ยล

ผลเสียของการติดโซเชี่ยลมากเกินไป

การติดโซเชี่ยล สังคมก้มหน้าทำให้ปฎิสัมพันธ์แย่ลง การติด…

Read the full article