Month: ตุลาคม 2020

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

การพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย บริษัทต่างๆมีความจำเป็นต้องพัฒ…

Read the full article

การเข้าถึงข่าวสาร

การเปลี่ยนรูปแบบการเข้าถึงข่าวสาร 

การเข้าถึงข่าวสาร การพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบั…

Read the full article

การติดต่อสื่อสาร

การปรับปรุงรูปแบบการติดต่อสื่อสาร 

การติดต่อสื่อสาร รูปแบบในการติดต่อสื่อสารทุกคนในยุคปัจจ…

Read the full article

ช่องทางออนไลน์ 

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 

ช่องทางออนไลน์ ช่องทางออนไลน์  การติดต่อสื่อสารในยุคปัจ…

Read the full article